Wzór recenzji

Recenzja wydawnicza artykułu zgłoszonego doczasopisma naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego„Ius et Administratio”

  1. I.       Imię i nazwisko Recenzenta: …………………………………………………………
  1. II.      Tytuł artykułu: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

  1. III.              Ocena:
Tak Nie Nie w pełni
1. Czy artykuł prezentuje aktualny stan wiedzy?
2. Czy temat artykułu ma charakter nowatorski?
3. Czy tezy lub cel artykułu zostały wyraźnie wskazane?
4. Czy tytuł artykułu odpowiada jego treści?
5. Czy temat artykułu jest zgodny z profilem czasopisma naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”?
6. Czy metoda badawcza wybrana przez Autora  jest poprawna?
7. Czy interpretacje i wnioski wysuwane przez Autora są poprawne?
8. Czy tekst artykułu jest poprawny pod względem językowym i stylistycznym?
9. Czy bibliografia jest właściwa i dobrze wykorzystana?
10. Czy przypisy są opracowane zgodnie z zasadami stosowanymi w  czasopiśmie naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”?
11. Czy streszczenie artykułu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim są opracowane poprawnie?
12. Czy artykuł, według posiadanej wiedzy Recenzenta, był już wcześniej w całości lub w części publikowany?
13. Czy artykuł posiada właściwy poziom naukowy ?
  1. IV.             Wnioski:
TAK NIE
1. Artykuł może być opublikowany w obecnej formie
2. Artykuł może być opublikowany po niewielkich zmianach
3. Artykuł może być opublikowany po znacznych zmianach
4. Artykuł nie nadaje się do publikacji
  1. V.                Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

………………………………………………………………………………………                            …………………………………………………

Miejsce i data wykonania recenzji                                                          Podpis Recenzenta