Przestrzeganie zasad

Zapora przed ghostwriting i guest authorship

1. Redakcja czasopisma „Ius et Administratio” wymaga od Autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

2. Przesłanie artykułu do „Ius et Administratio” jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi Autor. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na Autorze zgłaszającym materiał do publikacji.

3. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej, m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań – bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

4. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

5. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów.