Umowa

Zawarta w Rzeszowie w dniu ……………………. roku pomiędzy:

Uniwersytetem Rzeszowskim, Al. Rejtana 16 C, 35-310 Rzeszów, NIP 813-32-38-822, REGON 691560040, reprezentowanym przez Rektora prof. zw. dr hab. Sylwestra Czopka, zwanym w dalszej części umowy Nabywcą, a

Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym(ą) w ……………………………………………………………………………

przy ulicy …………………………………………………….,numer …………………………….,

posiadającym(cą) numer PESEL …………………………………..…..

zwanym dalej Twórcą.

§ 1

1. Twórca oświadcza, że jest autorem dzieła

………………………………………………….……………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Twórca oświadcza, że dzieło zostało przez niego wykonane osobiście.

3. Twórca oświadcza, że posiada nieograniczone prawo autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza także, że dzieło będące przedmiotem umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

4. Twórca dostarczy dzieło zgodnie z wymaganiami Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”.

5. Twórca oświadcza, że zachowuje kompletny duplikat utworu.

 

§ 2

1. Twórca dzieła przenosi na Nabywcę całość praw majątkowych do dzieła, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

2. Przeniesione zostaną w szczególności następujące pola eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) zwielokrotnianie utworu technika drukarską i jego rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i sprzedaż bez ograniczeń w czasie i terytorium,

c) wykorzystywanie utworu w zakresie rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu odpłatnie i nieodpłatnie bez ograniczeń w czasie i terytorium, w następujących formach: przeniesienie na nośniki elektroniczne (bez względu na sposób zapisu i odtwarzania) oraz reprodukowanie dokonanych nagrań i ich udostępnianie, w tym w Internecie, wykonywanie kopii oraz digitalizację na nośnikach elektronicznych, tłumaczenia na inne języki i rozpowszechnianie tych tłumaczeń, rozpowszechnianie w całości lub w części w celach reklamowych lub promocyjnych Nabywcy.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy takiego stanu dzieła, w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia niniejszej umowy.

 

§ 3

Twórca i Nabywca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących dzieła, które mogą zaszkodzić jego istocie.

 

§ 4

1. Przeniesienie praw autorskich odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Przeniesienie praw autorskich odbywa się nieodpłatnie i stanowi warunek publikacji w czasopiśmie naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”.

3. Redakcja czasopisma ma prawo do dokonywania w dziele zmian wynikających z opracowania redakcyjnego.

 

§ 5

Twórca udziela nieodpłatnie licencji wyłącznej w polach eksploatacji wymienionych w § 2 ust. 2 umowy na czas nieokreślony.

 

§ 6

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631) z późn. zmianami oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 8

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe w Rzeszowie.

 

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

………………………………..                                            ……………………………………..

Twórca                                                                          Nabywca