Informacje dla autorów

Terminy nadsyłania artykułów
do poszczególnych numerów czasopisma:

nr I – do końca marca
nr II – do końca czerwca
nr III – do końca września
nr IV – do końca grudnia

 1. Nadesłane teksty nie powinny przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu w przypadku artykułów, 10 stron – w przypadku glos, 5 stron – w przypadku recenzji oraz sprawozdań.
 2. Do Redakcji należy przesłać wydruk komputerowy oraz zapis elektroniczny tekstu w programie Word’97 lub wersjach nowszych.
 3. Tabele, wykresy lub ryciny, będące częścią tekstu, należy również przesyłać w formie zapisu elektronicznego.
 4. Do przesłanych materiałów należy osobno dołączyć dane o Autorze i afiliacji (w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, miejsce zatrudnienia, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej i adres domowy), a także oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji „Ius et Administratio”. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej.
 5. Do każdego artykułu, glosy, recenzji lub komentarza do orzecznictwa autorstwa niesamodzielnego pracownika naukowego powinna być dołączona wstępna opinia dotycząca wartości merytorycznej przedstawionego artykułu (glosy) – rekomendacja, rektórej autorem może być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy.
 6. Do artykułu należy także dołączyć streszczenie (abstrakt) o objętości ok. 0,5 strony oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 7. Wszystkie  materiały  publikowane  w  „Ius  et  Administratio”  podlegają  ocenie  recenzentów.
  W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie przez Autora tekstu.
 8. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany i skierowany do publikacji, „Ius et Administratio” wymaga od Autorów przesłania poprawionego tekstu (uwzględniającego poprawki zasugerowane przez recenzentów) w wersji elektronicznej w terminie do tygodnia od dnia otrzymania uwag Recenzenta. Po upływie tego terminu tekst nie zostanie skierowany do publikacji.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz na usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej).
 10. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
 11. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane.
 12. Publikacje w „Ius et Administratio” nie są płatne. Warunkiem publikacji jest przeniesienie na Redakcję praw autorskich do publikowanego tekstu w zakresie określonym w osobnej umowie.
 13. W publikowanych tekstach stosowane są przypisy dolne, bez osobnych zestawień bibliograficznych. Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym (<>).  W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez nas zapisu bibliograficznego, którego główne zasady są następujące:   
 • w przypadku monografii: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data publikacji, numer strony + kropka. Np.: S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 51.;
 • w przypadku artykułu lub studium publikowanych w czasopismach naukowych: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, pełny tytuł czasopisma w cudzysłowie + rocznik, numer zeszytu lub tomu, numer strony + kropka. Np.: V. Serzhanova, Kościoły w Finlandii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 17.;
 • w przypadku pracy zbiorowej pod redakcją: tytuł kursywą, red. + inicjał + kropka + nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, numer strony. Np. Organy i korporacje ochrony prawa, red. S. Sagan, Warszawa 2001, s. 96.;
 • w przypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, pierwsze dwa lub trzy wyrazy tytułu publikacji kursywą + wielokropek (można dodać także op. cit. lub dz. cyt.), numer strony. Np.: S. Sagan, Prawo konstytucyjne …, s. 92.;
 • w razie powołania wyżej wymienionej pozycji w poprzednim przypisie z odwołaniem się do tej samej strony: Ibidem, tamże lub j.w., w przypadku powołania innej strony – Ibidem, numer strony;
 • w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tego samego autora: tamże, tenże, tejże.