Komitet redakcyjny

Komitet redakcyjny czasopisma Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”

Redaktor naczelny: 

Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan

Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Profesor tytularny, Profesor Republiki Słowackiej, założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Ustrojów Państw   Europejskich,  obecnie  kierownik   Katedry   Prawa   Konstytucyjnego   na   Wydziale   Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1979 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1990 – doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1990-2000 profesor Uniwersytetu Śląskiego. Od  roku  2000  profesor  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2000-2001 Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2001-2008 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od 2008 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR. W latach 2005-2011 Przewodniczący i Wice-Przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu Karpackiego, zrzeszającego 28 wyższych uczelni z Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Serbii. Doktor honoris causa trzech Uniwersytetów europejskich. Autor ponad 100 opracowań  naukowych,  w  tym  17  monografii,  15  podręczników  oraz  ponad  60 studiów i artykułów
z zakresu prawa konstytucyjnego, organów ochrony prawa, teorii państwa, a także poświęconych ustrojom państw europejskich, w szczególności państw nordyckich, między innymi unikalnej monografii Ustrój polityczny Republiki Islandii; tłumaczeń wielu konstytucji europejskich: Słowacji, Norwegii, Islandii, Luksemburga, Finlandii, Armenii, a także kilku wydań podręczników do prawa konstytucyjnego, organów i korporacji ochrony prawa, nauki o państwie współczesnym. Wypromował 7 doktorów, był recenzentem 10 dysertacji doktorskich i 2 prac habilitacyjnych, a także dokonał 17 ocen dorobków naukowych.

 

Sekretarz redakcji: 

dr Justyna Ciechanowska

dr Katarzyna Szwed

Informacja w przygotowaniu.

dr Radosław Hrynkiewicz

Informacja w przygotowaniu.

 

Rada naukowa:

Rainer Arnold

Prof. Dr. Dres. h.c. Rainer Arnold

Profesor  Uniwersytetu w Regensburgu, emerytowany Kierownik Katedry Prawa Publicznego (od 1978), Katedry Jean Monnet (od 1999 i 2008 roku). Członek korespondent Akademii Nauk w Bolonii, członek stowarzyszony Międzynarodowej Akademii Prawa, współpracownik Europejskiego Instytutu Prawa. W przeszłości profesor wizytujący na Uniwersytetach: Paris I, Paris II, w Strasburgu, Tuluzie, Aix-en-Provence, Roma La Sapienza, Bolonii, Lizbonie, Santiago de Chile.

Jan Filip

Prof. JUDr. Jan Filip

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Republika Czeska.
Od 1993 roku doktor habilitowany, docent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych. Od 1998 roku Profesor tytularny w zakresie prawa konstytucyjnego, mianowany przez Prezydenta Republiki Czeskiej. Od 1996 roku redaktor naczelny „Časopis pro právní vědu a praxi”, członek wielu komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism w Republicej Czeskiej i w Polsce. Autor trzech monografii, około 200 artykułów i studiów oraz około 100 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych. Współautor komentarza do Konstytucji Republiki Czeskiej oraz Ustawy o Sądzie Konstytucyjnym.

Marina Karaseva-Sentsova

Prof. dr hab. Marina Karaseva-Sentsova

Kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu w Woroneżu (Rosja). Dyrektor rosyjskiej filii Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansow Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Białymstoku (Polska). Członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Finansowego w Amsterdamie (Holandia). Autor ponad 200 prac naukowych, w tym monografii, podręczników, studiów i artykułów opublikowanych w Rosji, Szwajcarii, Holandii, Polsce, Czechach, Litwie, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, USA.

Mária Kiovská

Doc. JUDr. Mária Kiovská

Profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz w Zakładzie Ustrojów Państw Europejskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1975 roku absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W 1977 roku uzyskała akademicki tytuł JUDr. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W 1989 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Braty- sławie. W 2001 roku uzyskała stopień docenta – doktora habilitowanego w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W latach 2003-2011 pełniła funkcję Prodziekana na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Autorka podręczników akademickich, a także wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i zagra- nicą.

Victor Hugo Ramirez Lavalle

Victor Hugo Ramírez Lavalle

Absolwent studiów w zakresie stosunków międzynarodowych, dyplomacji, ekonomii, finansów i nego- cjacji międzynarodowych. Pierwszy Sekretarz Ambasad Meksyku w Boliwii, Ekwadorze, Gwatemali, Kostaryce, Jugosławii. Konsul Konsulatu Generalnego Meksyku w Denver (USA), Salwadorze, Paragwaju, na Dominikanie. Wykładowca w zakresie stosunków międzynarodowych. Pracownik naukowy w Instytucie Ameryk i Łacińskiej Rosyjskiej Akademii Nauk. Wykładowca na Uniwersytecie
w Bukareszcie, Iasi oraz w Sibiu (Rumunia), a także w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
w Moskwie i Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu (Rosja). Autor wielu publikacji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Ioan Leş

Prof. univ. dr. Ioan Leş

Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia). Od 1975 roku doktor nauk prawnych i adwokat. W latach 2008-2012 Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sibiu. W latach 1998-2000 Dziekan Szkoły Prawa na Rumuńsko-Niemieckim Uniwersytecie. W latach 1990-1992 deputowany do Parlamentu Rumuńskiego, w 1991 członek rządu. W latach 1992-1996 i 2004-2006 Ambasador w Wenezueli, Haiti i na Jamajce. Dwukrotnie odznaczony orderami przez Prezydenta Wenezueli. Autor ponad 40 monografii z zakresu postępowania cywilnego. Podwójny doktor honoris causa: Uniwersytetu w Alba Iulii oraz Uniwersytetu w Targu Mureş (Rumunia). Członek komitetów redakcyjnych trzech rumuńskich prawniczych czasopism naukowych. Uczestniczył w 150 konferencjach i seminariach naukowych w Rumunii i zagranicą: w Austrii, Francji, Hiszpanii, Wenezueli, Meksyku, Chile, Argentynie i Ukrainie.

Mustafa Yasanz

Assist. Prof. Dr. Mustafa Yasan

Adiunkt w Zakładzie Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sakaryi (Turcja). W 1996 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ankarze. W 1997 roku został asystentem w Zakładzie Prawa Handlowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Administracji na Uniwersytecie Celal Bayar w Manisie. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra w Instytucie Nauk Społecznych na Uniwersytecie Marmara. W 2007 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Marmara. W 2010 roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Atatürk na stanowisku adiunkta. Od 2014 roku jest adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sakaryi. Specjalizuje  się w  prawie handlowym  oraz  prawie  spółek kapitałowych.  Jest autorem licznych publikacji (monografii i artykułów) z zakresu prawa handlowego, w szczególności przedsiębiorstw handlowych, prawa spółek kapitałowych, nieuczciwej konkurencji i etyki, itp. Zrealizował dwa projekty badawcze na Uniwersytecie w Atatürk, pełnił w nich funkcję kierownika. Odbył wiele międzynarodowych akademickich wizyt studyjnych w charakterze profesora wizytującego, jak również wygłosił kilka wykładów gościnnych, m.in. w Wielkiej Brytanii i Polsce.

 

Redaktorzy tematyczni:

Mária Bujňáková

Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňaková

Prorektor Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Profesor w Katedrze Prawa Finansowego i Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach oraz w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Od  1976  roku  absolwentka  Wydziału   Prawa  Uniwersytetu  Pavla  Jozefa  Šafárika
w Koszycach. W 1978 roku uzyskała akademicki tytuł JUDr. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa handlowego i finansowego. W 2002 roku została docentem, uzyskując stopień doktora habilitowanego. W latach 1993-1996 pełniła funkcję Prodziekana, a w latach 2003-2011 – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. W latach 2000-2003 była przewodniczącą    Akademickiego    Senatu   Wydziału   Prawa   Uniwersytetu   Pavla   Jozefa   Šafárika
w Koszycach. W latach 2007-2012 powołana przez Prezydenta Republiki Słowackiej na członkini Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej. Jest autorką wielu podręczników akademickich, monografii oraz 127 artykułów i referatów opublikowanych w kraju i za granicą. Od 2007 roku Profesor honorowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gabriela Dobrovičová

Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.
Profesor w  Katedrze  Teorii  Państwa i  Prawa  na  Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika
w Koszycach oraz w Zakładzie Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 1981 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach, uzyskując akademicki tytuł JUDr. W 1989 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych (CSc.) w zakresie prawa gospodarczego i finansowego. W latach 1993-1997 kierownik Katedry Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Od 2005 roku docent, doktor habilitowany w zakresie teorii państwa i prawa. W latach 2007-2011 Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Autorka ponad 60 opracowań naukowych. Pełni funkcję doradcy Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej.

Salimya Ganiyeva

Assist. Prof. Dr. Salimya Ganiyeva

Kierownik  Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego  na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  Atatürk w Erzurum (Turcja). W 2005 roku otrzymała stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Dokuz Eylul w Izmirze. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu praw obywatelskich, prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego.

Ioan Gânfălean

Assoc. Prof. PhD. Ioan Gânfălean

Od 2008 roku Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Grudnia 1918” w Alba Iulii (Rumunia). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bukareszcie (1981). Od 2004 roku radca prawny, adwokat i pełnomocnik Ombudsmana Rumunii na okręg Alba. W latach 2000-2002 Prodziekan Wydziału Prawa. Od 2006 roku profesor prawa w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Autor 9 monografii i kilkudziesięciu artykułów. Czynny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz europejskich projektów badawczych. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Miruna Mihaela Tudoraşcu

Lect. PhD. Miruna Mihaela Tudorascu

Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Grudnia 1918” w Alba Iulii (Rumunia). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cluj-Napoca (2000). Od 2007 roku asystentka na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, od 2010 roku – doktor nauk prawnych.  Autorka wielu  monografii
i artykułów z zakresu prawa cywilnego. Organizatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych oraz licznych europejskich projektów badawczych.

Elżbieta Ura

Prof. dr hab. Elżbieta Ura

Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka ponad 160 publikacji, monografii, podręczników i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego: głównie bezpieczeństwa i porządku publicznego; służby cywilnej i pracowników samorządowych oraz problemów administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego. Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego od 2002r., ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor  zwyczajny  na  Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika w  Toruniu od 2006 r. W latach 1996-1999 Prodziekan,  a  w  latach  1999-2005   Dziekan   Wydziału   Prawa   Uniwersytetu   Mikołaja   Kopernika
w  Toruniu.  W  latach  1990-1992  doradca  i  sekretarz  naukowy  Komisji  Konstytucyjnej  Senatu  RP
I kadencji.  W latach 1993-1996 doradca Szefa Kancelarii Senatu RP. W latach 1999-2002 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Przez trzy kadencje wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Stypendysta Rządu Włoskiego i Senatu Republiki Włoskiej.
Autor  270 prac naukowych, w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich, opublikowanych także w językach obcych: angielskim, włoskim, czeskim i ukraińskim. W 2006 r. odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim.
W 2009 r. członek Grupy Eksperckiej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów dla przygotowania propozycji nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r. W latach 2006-2009 Przewodniczący Zespołu Prawnego Rady  Głównej  Szkolnictwa Wyższego. Członek  i  założyciel  wielu  prestiżowych  organizacji i między-narodowych  stowarzyszeń  prawa  konstytucyjnego  oraz  kolegiów  i  rad redakcyjnych ogólnopolskich
i zagranicznych czasopism naukowych. Uczestnik i organizator  licznych międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Redaktorzy językowi:

Marcel Dolobáč - język słowacki

Informacja w przygotowaniu.

Marlena Szul - język polski

Informacja w przygotowaniu.

 


Redaktor statystyczny:

Agata Janas

Informacja w przygotowaniu.

 

Recenzenci: 

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Informacja w przygotowaniu.

Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Katarzyną Dudka, prof. UMCS

Informacja w przygotowaniu.

Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Maciej Rogalski, prof. Uczelni Łazarskiego

Informacja w przygotowaniu.

Prof. dr hab. Bronisław Sitek

Informacja w przygotowaniu.

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Krystyna Wojtczak, prof. UAM

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Marek Zieliński

Informacja w przygotowaniu.

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE

Informacja w przygotowaniu.