Zeszyt naukowy 3/2014

Spis treści:

Damian Gil 
Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym
The Problem of Mediation in the Context of Changes in the Polish Criminal Proceedings

Barbara Krupa 
Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Participation of Ecological Organizations in Administrative Proceedings Related to Issuing a Decision on Environmental Conditions of a Project

Tomasz Licak 
Przemoc pozawerbalna w prawie
Nonverbal Violence in Law

Grzegorz Pastuszko 
A casu ad casum – korzenie oraz ewolucja ustrojowa mechanizmu odpowiedzialności politycznej rządu w systemie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii
A casu ad casum – the Origin and Development of the Mechanism of Government’s Political Responsibility in the Constitutional System of Great Britain

Sławomir Zwolak 
Wzmocnienie pozycji Senatu na tle problemu jego koncepcji
Strengthening of the Senate’s Position on the Background of the Problem of its Concept

RECENZJE 

Karol Dąbrowski 
Piotr Szreniawski, Obowiązek w prawie administracyjnym, wydanie pierwsze, WSPA, Lublin 2014, ss. 211
Piotr Szreniawski, Obligation in Administrative Law, first edition, WSPA, Lublin 2014, pp. 211

Wersją pierwotną nr 3/2014 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line