Zeszyt naukowy 4/2013

Spis treści:

Beata Bachurska 
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej z art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.
Voluntary Submission Oneself to Criminal Responsibility of art. 387 in the Light of the Amendment to the Code of Criminal Procedure of 27 September 2013

Monika Klejnowska 
Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej
The Range of the Supreme Court’s Judicature Considering a Legal Matter in a Criminal Case Presented by a Court of Appeal

Krystian Nowak 
Kompetencje Prezydenta RP wobec sił zbrojnych w pracach nad Konstytucją w latach 1919-1921
The Responsibilities of the President of the Republic of Poland towards the Armed Forces during the Work on the Constitution in 1919-1921

Виктория Росихина 
Консmumyцuoнныe нopмamuвнo-пpaвoвыe гapaнmuu oбecneчeнuя npaвa гpaждaн нa nyблuчныe oбъeдuнeнuя в Укpauнe: meopuя u npaкmuкa
Constitutional Legal Guarantees of Ensuring Citizens’ Rights to Public Association in Ukraine: Theory and Practice

Sławomir Zwolak 
Ewolucja instytucji nadzoru budowlanego w Polsce
The Evolution of the Institution of Construction Supervision in Poland

Wersją pierwotną nr 4/2013 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line