Zeszyt naukowy 4/2017

Spis treści:

Marta Mochulska
Status prawny partii politycznych na Ukrainie: cechy szczególne oraz propozycje zmian
The legal status of political parties in Ukraine: peculiarities and improvement

Anna Lisowska
Osobowość antyspołeczna jako determinant zachowań niezgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi
Antisocial personality as a determinant of behaviours inconsistent with applicable legal regulations

Arkadiusz Mazur
Ochrona obszaru Natura 2000 przed przedsięwzięciami innymi niż mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko
Preservation of Natura 2000 areas from enterprises different from those capable of making a significant impact on the environment

Bartłomiej Wiklański
Problematyka pojęcia pomocy państwa na gruncie przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Problems of the concept of state aid on the basis of the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union

GLOSY

Anna Lisowska
Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego, sygn. akt III CSK 318/07
Gloss to the decision of the Supreme Court, reference number Act III CSK 318/07

Karolina Witczak
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 października 2015 r., I ACa 475/15
Commentary on the sentence of the Court of Appeal in Poznań – October 21, 2015, Ref. No. I ACa 475/15

Wersją pierwotną nr 4/2017 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line