PolskiAngielski

Stanisław Sagan

Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Profesor tytularny, Profesor Republiki Słowackiej, założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Ustrojów Państw   Europejskich,  obecnie  kierownik   Katedry   Prawa   Konstytucyjnego   na   Wydziale   Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1979 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1990 – doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1990-2000 profesor Uniwersytetu Śląskiego. Od  roku  2000  profesor  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2000-2001 Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2001-2008 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, a od 2008 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR. W latach 2005-2011 Przewodniczący i Wice-Przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu Karpackiego, zrzeszającego 28 wyższych uczelni z Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Serbii. Doktor honoris causa trzech Uniwersytetów europejskich. Autor ponad 100 opracowań  naukowych,  w  tym  17  monografii,  15  podręczników  oraz  ponad  60 studiów i artykułów
z zakresu prawa konstytucyjnego, organów ochrony prawa, teorii państwa, a także poświęconych ustrojom państw europejskich, w szczególności państw nordyckich, między innymi unikalnej monografii Ustrój polityczny Republiki Islandii; tłumaczeń wielu konstytucji europejskich: Słowacji, Norwegii, Islandii, Luksemburga, Finlandii, Armenii, a także kilku wydań podręczników do prawa konstytucyjnego, organów i korporacji ochrony prawa, nauki o państwie współczesnym. Wypromował 7 doktorów, był recenzentem 10 dysertacji doktorskich i 2 prac habilitacyjnych, a także dokonał 17 ocen dorobków naukowych.