Zeszyty naukowe 3/2016

Spis treści:

Monika Klejnowska, Arita Masłowska 
Wprowadzenie do Zeszytu

Romuald Kmiecik 
Karnoprocesowe aspekty ułaskawienia abolicyjnego
Criminal-procedural aspects of the abolitional clemency

Anna Golonka 
(Nie)stabilność przepisów karnych a dogmat o racjonalności prawodawcy, czyli kilka uwag na tle nowelizacji kodeksu karnego
(In)stability of penal provisions and legislator?s rationality dogma – a few notes on the background of the amendment of the Criminal Code

Monika Klejnowska 
Samooskarżenie a instytucje konsensulane w procesie karnym
Self-accusation and consensual verdicts in criminal procedure

Ireneusz Nowikowski 
Uwagi o zasadzie legalizmu w kontekście poglądów prof. Z. Sobolewskiego (kwestie wybrane)
The comments about the principle of legality of Professor Z. Sobolewski?s views (selected questions)

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Stosowanie tymczasowego aresztowania po zmianach wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego nowelizacją z dnia 11 marca 2016 r.
Imposition of detention on remand after the amendment of the Code of Criminal Procedure of 11 March 2016.

Krzysztof Woźniewski 
Przesłanka faktyczna konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego na tle art. 335 i 338a k.p.k.
The evidential grounds of consensual ways of closing the crminal cases.

Damian Gil 
Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie karnym
Complaint against the judgement of the Court of Appeal as a new extraordinary remedy in the criminal procedure.

Agnieszka Kania 
Konsensualizm prawnokarny jako alternatywna propozycja reakcji na fakt popełnionego przestępstwa. Wybrane problemy
Penal law consensus-oriented approach suggested as an alternative reaction to the committed crime. Selected problems

Dorota Karczmarska 
Dowody w znowelizowanej procedurze karnej ? zagadnienia wybrane
Evidence in amended criminal procedure ? selected issues

Andrzej Kiełtyka 
Śledztwo i dochodzenie po noweli do Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r.
The investigation and enquiry after the amendment to the Code of Criminal Procedure of 11 March 2016

Maciej Rogalski 
Dowód nielegalny w postępowaniu karnymIllegal evidence in criminal procedure
Illegal evidence in criminal procedure

Tomasz Licak 
Komunikacja pozawerbalna w przesłuchaniu molestowanego dziecka

Wersją pierwotną nr 3/2016 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line