Oświadczenie o współautorstwie

………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

imię i nazwisko Autora/ów wraz z afiliacją

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam/y, iż tekst o tytule:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.

 

Oświadczam/y, iż powyższy tekst nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.

 

Oświadczam/y, iż wkład Autora/ów w zgłoszoną publikację wynosi: ………….%,
………%, w tym: Autorem, wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji

koncepcji jest: ………………………………………………………………………..,

założeń jest: …………………………………………………………………………,

metod jest: …………………………………………………………………………..,

protokołu jest: ………………………………………………………………………. .

 

Wyrażam/y zgodę na dokonanie koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.

..………………………………

…………………………………….                                            ………………………………..

miejscowość i data                                                                            podpis Autora/ów (czytelnie)