Informacje dla autorów

Artykuły prosimy przesyłać pod adres: iusetadministratio@ur.edu.pl

Terminy nadsyłania artykułów
do poszczególnych numerów czasopisma:

nr I – do końca marca
nr II – do końca czerwca
nr III – do końca września
nr IV – do końca grudnia

Układ artykułu:

 1. Imię i nazwisko Autora lub Autorów, tytuł naukowy, adres email, numer ORCID;
 2. nazwa jednostki naukowej (Instytut/Katedra, Uczelnia);
 3. tytuł artykułu, wstęp. Tekst główny powinien być podzielony śródtytułami;
 4. do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim).

Wymagania redakcyjne

Tekst główny: czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm. Komentarze w formie przypisów dolnych powinny być zamieszczane czcionką Times New Roman 10 pkt., interlinia 1) Zwroty obcojęzyczne (np. prima facie, de lege lata) należy wyróżnić kursywą. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, bez kursywy. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym (<>).

W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez nas zapisu bibliograficznego, którego główne zasady są następujące:

 • w przypadku monografii: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data publikacji, numer strony + kropka. Np.: E. Feret, Koncepcje i teorie samorządności terytorialnej na przykładzie wybranych państw i Polski z uwzględnieniem kwestii finansowania ich działalności, Rzeszów 2019, s. 51.;
 • w przypadku artykułu lub studium publikowanych w czasopismach naukowych: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, pełny tytuł czasopisma w cudzysłowie + rocznik, numer zeszytu lub tomu, numer strony + kropka. Np.: E. Feret, The Polish law regulations of decentralization of the official authority. Decentralizacja władzy publicznej i jej przejawy na gruncie polskich regulacji prawnych „Ius et Administratio” 2016, nr 2, s. 1.;
 • w przypadku pracy zbiorowej pod redakcją: imię i nazwisko autora, tytuł kursywą, red. + inicjał + kropka + nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, numer strony. Np. J. Olszewski, Przegląd źródeł i form opracowywania i udostępniania informacji o środowisku [w:] Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką, (red.) J. Ciechanowicz-McLean, J. Olszewski, Rzeszów 2017, s. 37;
 • publikacje internetowe: imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, źródło, data dostępu oznaczona w nawiasie kwadratowym np. [dostęp: 23.06.2020];
 • w przypadku powołania tej samej publikacji w innym miejscu: inicjał imienia + kropka + nazwisko autora, pierwsze dwa lub trzy wyrazy tytułu publikacji kursywą + wielokropek, numer strony. Np.: J. Olszewski, Podejmowanie i wykonywanie…, s. 92.;
 • w razie powołania wyżej wymienionej pozycji w poprzednim przypisie z odwołaniem się do tej samej strony: Ibidem lub j.w., w przypadku powołania innej strony – Ibidem, numer strony;
 • w razie powołania pod rząd dwóch lub więcej prac tego samego autora: tamże, tenże, tejże.
 1. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 500 znaków ze spacjami w języku angielskim).
 2. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 5).
 3. Bibliografia- autor powinien zamieścić jeden wykaz literatury dla całej pracy. Kolejność pozycji powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem: red., np. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Warszawa 2020.
 4. Adres pocztowy reprezentowanej przez Autora/Autorów jednostki naukowej, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail Autora/Autorów;
 5. Artykuł powinien zostać przesłany w formacje DOC lub RTF (do 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami).
 6. Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
 7. Prosimy o przesłanie dwóch wersji artykułu. Jeden dokument, w celu dochowania zasady double blind review,  powinien zostać zanonimizowany.