Zeszyt naukowy 4/2014

Spis treści:

Jan Dytko 
Determinanty ingerencji nadzorczej i sądowej kontroli działalności polskiego związku sportowego
Determinants of the Supervisory Intervention and Judicial Control of the Activities of the Polish Sports Association

Tomasz Licak 
Nadużycia prokuratorów w Ameryce
Prosecutors’ Misconduct in America

Andrea Olšovská, Marek Švec 
Strajk wśród najważniejszych spraw na porządku dziennym partnerów społecznych
Strike Action at the Forefront of the Social Partners’ Agenda

Marek Stych 
Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym
Selected Legal Issues of a Commune Statute Being a Local Legal Act of a Constituting Character

Daniel Zadworny 
Sposób zwyczajowo przyjęty – rola i znaczenie w przekazywaniu informacji o prawie miejscowym dla społeczności lokalnej
A customary manner – the Role and Importance of Providing a Local Community with the Information on the Local Law

Zuzana Zvolenská 
Ochrona zdrowia jako interes publiczny par excellence w słowackim systemie prawnym
Protection of Health as Public Interest Par Excellence in the Slovak Legal System

RECENZJE 

Piotr Feczko 
Civil Society and Governance in China, red. J. Yu, S. Guo, wydanie pierwsze, Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2012, ss. 240
Civil Society and Governance in China, ed. J. Yu, S. Guo, first edition, Palgrave Macmillan, New York 2012, pp. 240

SPRAWOZDANIA 

Radosław Hrynkiewicz 
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Implementacja prawa unijnego do systemów prawa krajowego w Polsce i Słowacji po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej”, Rzeszów 08- 10 października 2014r.
A Report from the International Scientific Conference „Implementation of the EU Law into the National Legal Systems in Poland and Slovakia after the Ten Years of their Membership in the European Union”, Rzeszów 8 – 10 October 2014

Michał Ura 
Sprawozdanie z seminarium „Służby specjalne w demokratycznym państwie prawa”, 24 października 2014r.
A Report from the seminary „Special Services in a Democratic Legal State”, 24 October 2014

Wersją pierwotną nr 4/2014 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line