Issues of the Journal 1/2013

Content:

Aneta Arkuszewska 
Wyłączenie referendarza sądowego na jego żądanie lub na wniosek strony (referendarius suspectus)
Exclusion of a Court Referendary on his Request or on the Basis of a Party’s Motion (referendarius suspectus)

Diana Cîrmaciu 
Rozważania nad opodatkowaniem dochodu w Rumunii
Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania

Tatiana Frantsuz-Yakovets 
Demokratyczny proces ustawodawczy w europejskich bikameralnych systemach parlamentarnych
Democratic Legislative Process in the European Bicameral Parliamentary Systems

Ştefan Herchi 
Obecne tendencje rozwoju Unii Europejskiej i ich konsekwencje krótko- i średnioterminowe
Current Tendencies of the European Union Development and their Consequences in Short and Medium Term

Ioan Leş, Sebastian Spinei 
Rozważania nad nowymi rumuńskimi kodeksami
Reflections on the New Romanian Codes

Rafał Łukasiewicz 
Podmiotowe aspekty odpowiedzialności deliktowej oraz karnej w zakresie wyrzucania przedmiotów
Object Aspects of Civil and Criminal Responsibility in the Matter of Throwing Away Objects

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 
Poszukiwanie prawnej zasadności w zakresie krótko – i średnioterminowego bezpieczeństwa człowieka
The Search of the Legal Validity of Short and Medium Term Human Security

Karolina Sagan 
Źródła uznania administracyjnego oraz jego granice
Sources of an Administrative Recognition and Its Bounds

Milan Sudzina 
Výnimky zo zásady nemo plus iuris so zameraním sa na nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka v slovenskom právnom poriadku
Exceptions to the Principle nemo plus iuris with Respect to the Acquiring of Real Estate from Non-Owner under the Slovak Legal Order

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 
Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego
Inheritance Privileges in the Historical Development of Private Roman Law

Jozef Tekeli 
Útvar hlavného kontrolóra obce
The Institution of the Head Municipality Supervisor

Martina Tekeliová 
Udeľovanie absolutória členom štatutárnych orgánov obchodných spoločností
Awarding Absolutorium to the Members of the Commercial Partnerships’ Statutory Bodies

Władysław P. Wlaźlak 
Kościół katolicki w Polsce w latach 1944-1950
The Catholic Church in Poland in the Years 1944-1950

The on-line version of “Ius et Administratio” No. 1/2013 is a primary version of the Journal