Issues of the Journal 2/2013

Content:

Milena Barinková, Vladimíra Žofčinová 
Status społeczny pracownika w kontekście ustawodawstwa socjalnego
Social Status of an Employee in the Context of Social Legislation

Josef Bejček 
Rola argumentów ekonomicznych w decyzjach dotyczących ochrony konkurencji
The Role of Economic Arguments in Decisions Concerning Protection of Competition

Michał Zbigniew Dankowski 
Instytucja liberum veto w oczach obcokrajowców drugiej połowy XVII wieku
The Institution of liberum veto in the Eyes of Foreigners in the Second Part of XVII Century

Tomasz Licak 
Komunikacja pozawerbalna w pracy policji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Non-Verbal Communication in the Work of the Police in the United States of America

Renato Braz Mehanna Khamis 
Status umów międzynarodowych dot. praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym
The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System

Anna Mordel 
Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego
The Principle of Formalism and Communication in the Courtroom. In Pursuit of Judicial Discourse

Katarzyna Szwed 
Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości
Danish Autonomies in the Process of Gaining Independence

Jozef Tekeli 
Zlučovanie a rozdelenie slovenských obcí
Merging and Splitting Municipalities in the Slovak Republic

RECENZJE 

Bogusław Banaszak 
Relacje polsko-rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejska, red. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 156
Polish-Romanian Relations. History, Economy, the European Union, ed. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, pp. 156

The on-line version of “Ius et Administratio” No. 2/2013 is a primary version of the Journal