Zeszyt naukowy 3/2013

Spis treści:

Michał Zbigniew Dankowski 
Ewolucja poglądów na ustrój państwowy oraz zrywanie sejmów w myśli Jana Sobieskiego
The Evolution of Opinions on Government and Politics and Breaking the Sejms in the Thought of Jan Sobieski

Marcel Dolobáč 
Czas pracy w prawie Unii Europejskiej
Working Time under the European Union Law

Małgorzata Grzesik-Kulesza 
Ustawodawstwo delegowane w projektach Konstytucji RP z 1997 roku
Delegated Legislation in the Projects of the Constitution of RP from 1997

Călina Jugastru 
Nowa regulacja w prawie rumuńskim dotycząca zgody ofiary – przypadku, który uwalnia od odpowiedzialności
The New Regulation in the Romanian Law Concerning the Victim’s Consent – a Case which Exonerates from Liability

Eugeniusz Moczuk 
Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej
Security as a Category for Sociological Analysis

Krystian Nowak 
Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwem państwa w okresie prowizorium konstytucyjnego Polski Ludowej (1944-1952)
Competences of the Head of State in Regard to the Supreme Authority over the Armed Forces and State Security during the Constitutional Makeshift of the People?s Poland (1944-1952)

Monika Seilerová 
Právna komparácia nelegálnej práce a zamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky, Poľska a Českej republiky
The Legal Comparison of Undeclared Work in the Slovak Republic, Poland and Czech Republic

Jana Žuľová 
Oprávnenia osamelých zamestnancov súvisiacich s rodičovstvom v Slovenskej republike
Privileges of a Lone Employee Associated with Parenthood in the Slovak Republic

Sławomir Zwolak 
Rozdział kompetencji i zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
The Separation of Competences and Tasks of the Organs of Architecture and Building Administration and Building Supervision

RECENZJE 

Marcin Niemczyk 
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 298
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Science on a Contemporary State, III expanded edition, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, pp. 298)

Wersją pierwotną nr 3/2013 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line