Zeszyt naukowy 1/2018

Spis treści:

Vitaliy Chornenkyy
Ochrona praw osób niepełnosprawnych przez pryzmat orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: propozycje dla Ukrainy
Protection of the rights of persons with disabilities through the European Court of Human Rights legal positions: lessons for Ukraine

Oskar Bróż
Systemy informatyczne wspierające nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych
IT systems supporting the pharmacovigilance

Karol Hermanowski
Bitcoin jako innowacyjna kryptowaluta oparta na technologii blockchain
Bitcoin as an innovative currency based on the blockchain technology

Anna Lisowska
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych jako jedna z przyczyn niepoczytalności sprawcy czynu zabronionego
Addiction to alcohol, drugs or other psychoactive substances as one of the causes of insanity of the perpetrator of a prohibited act

Glosy

Karolina Witczak
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r., V ACa 740/17
Commentary on the sentence of the Court of Appeal in Warsaw – December 13, 2017, Ref. No. V ACa 740/17

Anna Lisowska
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt V KK 66/17
Gloss to the decision of the Supreme Court, reference number Act V KK 66/17

Recenzja

Łukasz Iluk
Recenzja monografii pt. „Ustrój państwowy Republiki Estonii” pod redakcją Stanisława Sagana, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Sprawozdania

Rajmund Stapiński
Sprawozdanie z V Euroregionalnej Konferencji Naukowej nt. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeń” – Część I

Oskar Bróż
Sprawozdanie z V Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeń” – Część II

Wersją pierwotną nr 1/2018 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line