Zeszyt naukowy 4/2018

Spis treści:

Barbara Kusto, Ewa Bonusiak
Zadania jednostek samorządy terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego – aspekty teoretyczne i praktyczne
Tasks of local self-government units in the field of health security – theoretical and practical aspects

Małgorzata Gajda-Durlik
Instytucja milczącego załatwienia sprawy a zagadnienie bezczynności organu w postępowaniu administracyjnym
The institution of silent settlement of the matter and the issue of inactivity of the organ in administrative proceedings

Grzegorz Pastuszko
Skutki reform dotyczących funkcji ustawodawczej Izby Lordów – meandry praktyki ustrojowej
The outcome of the reforms on legislative functions of the House Lords – meanderings of political practice

Katarzyna Płonka-Bielenin
Organizacja prawna gospodarki wodnej na poziomie województwa w zakresie zarządzania kryzysowego – analiza prawna
Legal organization of the water management in the area of the voivodeship in the scope of the crisis management – legal analysis

Bogdan Jaworski
Wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie bezpieczeństwa
The impact of non-governmental organizations on shaping the security system

Małgorzata Rydzewska
Niewykonalność decyzji administracyjnych wydawanych przez organy nadzoru budowlanego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Non-enforcebility decisions of building supervision authorities according to judgments of administrative courts

Karol Wilczyński
Prawne aspekty funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Legal aspects of functioning voivodeship road traffic centres

Glosy

Marcin Banasik
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.05.2013 r., III CZP 18/13
Commentary to the resolution of the Supreme Court of 22/05/2013, III CZP 18/13

Sprawozdanie

Konrad Kędzierski
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego”, Łańcut, 15–17 kwietnia 2018 roku

Wersją pierwotną nr 4/2018 czasopisma „Ius et Administratio” jest wersja on-line